Proboszcz

Chrzest Pokuta Eucharystia “ Sakrament namaszczenia chorych i kapłaństwo. Małżeństwo Kapłaństwo Warunki odpustu zupełnego Pokuta Pogrzeb chrześcijański Bierzmowanie

Sakramenty

Chrzest

Chrzest Święty        „Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.
Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”
(KKK 1213)
        Chrzest św. jest sakramentem, w którym przez polanie wodą
i wymówienie słów sakramentalnych człowiek otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych oraz staje się dzieckiem Bożym i otrzymuje życie wieczne.
        Ustanowił go Chrystus i „powierzył wraz z Ewangelią swojemu Kościołowi, gdy polecił Apostołom: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”
(Mt 28, 19).
        Poprzez chrzest święty ludzie wchodzą do wspólnoty Kościoła, uczestniczą w powszechnym kapłaństwie, stają się uczestnikami Bożej natury, a wszczepieni w Chrystusa, w jego misterium śmierci
i zmartwychwstania przechodzą ze śmierci grzechu do życia w łasce.
        „Kościół, otrzymawszy polecenie Chrystusowe głoszenia Ewangelii i udzielania chrztu, już od pierwszych wieków chrzcił
nie tylko dorosłych, lecz także niemowlęta. Zawsze bowiem uważał,
 że według słów Pańskich: ‘Jeśli się ktoś nie odrodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do królestwa Bożego’ (J 3, 5), dzieciom
nie należy odmawiać chrztu, ponieważ chrzci się je w wierze tego właśnie Kościoła, wyznawanej publicznie przez rodziców,
przez chrzestnych i przez innych uczestników.
         Dla dopełnienia całej prawdy sakramentu trzeba, aby dzieci
były potem wychowywane w tej wierze, w której zostały ochrzczone”
        Chrzest jest początkiem nowego życia – życia we wspólnocie
z Jezusem i z wszystkimi, którzy w Niego wierzą. Na znak zapoczątkowania czegoś nowego otrzymujący chrzest zostaje
nazwany po imieniu. Przeważnie jest to imię świętego, który ma
być nam w życiu wzorem i patronem.
        Przyjęcie chrztu pociąga za sobą konsekwencje. Człowiek ochrzczony winien żyć inaczej niż nie ochrzczony, bowiem dla niego miarą życia stał się Chrystus. Chrzest nie może być tylko wydarzeniem z przeszłości. Sakrament ten stawia przed nami zadania nieustannego upodabniania się do Chrystusa. Dla chrześcijanina oznacza to przyjęcie tego, co Jezus nakazuje: uznanie potrzeb bliźnich za swoje, stawanie
po stronie cierpiących i słabych, szukanie woli Bożej w każdym zdarzeniu i jednoczenie się przez miłość z Bogiem.


Aktualności

Kontakt

  • Parafia Rzymskokatolicka Krzyża Świętego w Szczytnie
    Szczytno
    ul. Kazimierza Jagiellończyka 1a
  • +48 793816566

Galeria zdjęć